Minggu, 11 November 2012

Contoh Soal UN Tafsir Program Keagamaan

1. Metode penafsiran al-Quran dengan cara memberikan penjelasan yang lebih mendetail disebut…
a. Muqarran
b. Isyarat
c. Muadhu’i
d. Ijmali
e. Tahlili

2. وَجَاء رجل من أقص المدينة يسعى
Kata yang bergaris bawah merupakan bentuk nakirah yang bermakan…
  1. Laki-laki Satu
  2. Laki-laki banyak
  3. Laki-laki berkelompok
  4. Laki-laki satu yang mewakili kelompok
  5. Laki-laki banyak yang mewakili satu

3.
Yang dimaksud dengan kalimat yang bergaris bawah adalah…
 1. Bahwa fungsi air hujan air hujan diantaranya adalah untuk kehidupan
 2. Bahwa fungsi air hujan adalah untuk menghidupkan bumi yang telah gersang
 3. Bahwa fungsi air hujan adalah untuk minuman bagi manusia
 4. Bahwa fungsi air hujan adalah untuk menambah debit air laut
 5. Bahwa fungsi air hujan adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah SWT

4. Allah menciptakan lebah yang dapat menghsilkan madu,   , yang fungsinya adalah
a. manusian dapat minum obat
b. manusia adapat merasa senang
c. manusia dapat mudah memperoleh madu
d. madu mengandung obat bagi manusia
e. madu minuman yang bergizi

5. Perhatikan ayat berikut!
              (هود:77)
Marja’ kalimat “بِهِمْyang kedua ditujukkan kepada ….
 1. nabi Luth
 2. tamu Nabi Luth
 3. istri Nabi Luth
 4. kaum Nabi Luth
 5. anak Nabi Luth
 1. Di bawah ini ayat yang terkait dengan etos kerja adalah
a.
                 )النساء: 105)

b.
              )الإسرأ: 29)


c.
           )الإسرأ: 27)
d.
                       (الجمعة: 9)
e.
                (الجمعة: 10)7. Contoh ayat yang qira’ahnya shahihah adalah ....
لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ فِيْ مَوَاسِمِ الحَجِّ (البقرة: 198)
مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفَارِفَ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ (الرحمن: 76)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ( الجمعة: 9)
مَلَكِ يَوْمِ الدِّينِ ( الفاتحة:4)
لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفَسِكُمْ ( التوبة: 128)
8. 
Arti dari ayat di atas adalah…
a. Dan ajaklah kerabatmu yang dekat
b. Dan berilah kabar gembira keluargamu
c. Dan berilah peringatan kepada manusia
d. Dan ajaklah semua manusia ke jalan Tuhan-Mu
e. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat

9. Paman Nabi yang mencela saat Nabi mengumpulkan kaum Quraisy di bukit Shafa adalah ...
a. Abu Huraih
b. Abu Thalib
c. Abu Lahab
d. Abu Sufyan
e. Abu Darda’

10. Potongan ayat yang isinya Allah memerintah Nabi untuk merendahkan diri kepada orang yang telah mengikuti ajarannya adalah ...
a. 
b.  
c.   
d.  
e. 
11. Yang dimaksud dengan فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ dalam potongan hadits Rasul adalah...
a. ubahlah dengan kekerasan
b. ubahlah dengan harta
c. ubahlah dengan doa
d. ubahlah dengan kekuasaan
e. ubahlah dengan meninggalkan.

12. Yang secara bahasa memiliki makna “perantara” adalah…
a. Nuzul
b. Bahsu
c. Mausul
d. Naqlu
e. Qira’atu

13. Di bawah ini contoh kitab tafsir bil Ma’tsur, kecuali…
a. Jami’ul bayan fi tafsirial-Quran
b. Tafsir al-Quran al-Adzim
c. Mafatihu al-Ghaib
d. Ad-Durru al-Manshurfi Tafsiri bil Ma’tsur
e. Bahrul ‘Ulum

14. Contoh kitab tafsir bil Ra’yi di bawah ini adalah…
a. Fathu al-Qadir
b. Al-Jawahiru al-Hasan fi tafsir al-Quran
c. Ma’alimu Tanzil
d. Al-Kasyfu wa al-Bayan
e. Ruhu al-Ma’ani

15. usaha pemikiran manusia dalam menggali rahasia antara hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal adalah definisi…
a. ilmu hadits
b. ilmu munasabah
c. ilmu tafsir
d. ilmu ushul fiqh
e. ilmu kalam

16. Surah al-Kafirun ayat 1-6 menegaskan adanya larangan bertoleransi antar umat beragama dalam hal…
a. Musyawarah
b. Aqidah
c. Silaturrohmi
d. Mu’amalah
e. Hukum

17. Perhatikan ayat berikut!
                                   (البقرة: 159)
Berdasarkan ayat tersebut langkah-langkah penyelesaian perselisihan adalah ….
 1. memaafkan yang bersalah dan mengadili yang melawan, bersemangat
 2. menjalankan hasil, musyawarah, menindak pihak yang bersalah
 3. lemah lembut, musyawarah, dan tawakkal
 4. menerima kenyataan, pasrah pada kenyataan, melakukan tindakan refresif
 5. menempuh jalur hukum dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang ada

18.
Maksud dari potongan ayat dari QS. Al-Hujurat: 9 adalah…
 1. Orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah yang berjasa
 2. Orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah yang berkuasa
 3. Orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah yang bertaqwa
 4. Orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah yang berilmu
 5. Orang yang paling terhormat di sisi Allah adalah yang berprestasi

19. Perhatikan potongan QS. Al-Mujadilah: 11 di bawah ini:
              

Janji Allah kepada orang yang beriman dan berilmu sebagiamana ayat di atas adalah….
a. diberi rizki yang banyak
b. Diberi pahala yang banyak
c. Ditinggikan derajatnya
d. Diberi kemudahan jabatan
e. Diberi karunia yang lebih

20. Lafadz الألباب dalam al-Quran selalu di tulis dalam bentuk…
a. Mutsanna
b. Mufrad
c. Jama’
d. Tatsniyah
e. Muannats

21. Metode ijmali adalah cara penafsiran al-Quran secara…
a. Komparatif
b. Analisa
c. Pemahaman
d. Garis besar
e. Topik

 1. Pengertian tafsir secara istilahi menurut mufasirin adalah...
a. ilmu yang membahas tata bahasa dan asbabun nuzul kalamullah
b. ilmu yang digunakan untuk menelusuri ayat-ayat hukum
c. ilmu yang digunakan untuk mengungkap kerahasiaan kalamullah
d. ilmu yang membahas tentang al-Quran dari segi petunjuknya sesuai dengan maksud Allah menurut kemampuan manusia
e. ilmu yang membahas tentang al-Quran dari berbagai dimensi yang memiliki kepastian kebenarannya

23. Pengertian ta’wil secara lughawi yang paling tepat adalah ...
a. al-Ya’lu
b. al-Dhammu
c. al-Ruju’
d. al-Hidayah
e. al-Fahmu

24. Pengertian ta’wil menurut istilah ulama’ muta’akhirin adalah...
a. merubah lafadz dari makna yang rajih (benar) kepada makna yang marjuh (dianggap paling benar) karena adanya dalil yang menyertainya
b. menjelaskan makna kalam baik secara dzahirnya sesuai atau tidak
c. merubah nash-nash yang menyerupai kitab Allah dan sunnah dari dzahirnya pada makna yang sesuai dengan maksud Allah
d. menggantikan lafadz-lafadz al-Quran yang secara maknawiyah sesuai dengan kehendak Allah
e. mengungkap kedalaman makna yang secara dzahir lafadz sulit untuk dicari pengertian yang sesuai dengan kehendak Allah.

25. Syarat-syarat menta’wil menurut ulama’ sebagaimana tersebut dibawah ini, kecuali…
a. ta’wil diperkenankan terhadap lafadz yang kategori bisa dita’wil
b. perubahan terhadap lafadz harus didasarkan pada dalil yang shahih
c. lafadz yang dita’wil merupakan wilayah lafadz yang mengandung ta’wil
d. penta’wil telah memenuhi persyaratan untuk dibolehkannya ta’wil
e. penta’wil harus memahami perubahan bahasa dari masa ke masa

26. Diantara sahabat yang sangat berjasa terhadap penulisan al-Quran saat ayat-ayat diturunkan adalah ...
a. Ubay bin Ka’ab
b. Ibnu Mas’ud
c. Ibnu Abba
d. Abu Hurairah
e. Zaid bin Tsabit

27. Perhatikan ayat berikut!
                 (يوسف :31)
Lafadz (بشرا) pada ayat memiliki kemiripan makna dengan lafadz lain ….
 1. برحا
 2. إنسان
 3. بصر
 4. بطلا
 5. برهان

28. Dalam suatu komunitas muslim harus ada sekelompok masyarakat intelektual yang melakukan aktifitas pembinaan atau pemberdayaan masyarakat/amar ma’ruf nahi munkar. Ayat yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah...
a.
                (النسآء: 9)
b.
       (الشعراء:215)
c.
                         (التوبة:122)
d.
                          (النحل:125)

e.
                (أل عمران:104)


 1. Perhatikan ayat berikut!
             (البقرة:44)
Intisari makna dari ayat di atas adalah ….
 1. beribadah dengan ikhlas
 2. bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah
 3. menunaikan amanah dengan baik
 4. berbuat baik dimulai dari diri sendiri
 5. meninggalkan maksiat

30. Maksud dari kata اَلْأَمَنَاتِ dalam QS. An-Nisa’:58 menurut Imam Maraghi adalah...
a. sesuatu yang harus dijaga dan harus disampaikan kepada haknya
b. bertanggungjawab terhadap apa yang telah dibebankan padanya
c. tidak mengabaikan apa yang menjadi tanggungjawabnya
d. memberikan sesuatu sesuai kadar dan tingkat kebutuhan
e. mengemban sepenuh jiwa dan hanya untuk Allah

31. Arti dari kata بَغَتْ dalam QS. Al-Hujurat:9 menurut Imam al-Maraghi adalah
  1. Aniaya
  2. Kasar
  3. Dusta
  4. Kikir
  5. Sombong

32. perhatikan ayat berikut!
           
Sabab nuzul dari ayat berikut adalah ….
 1. Keterlambatan turunya wahyu
 2. Nabi tidak melakukan sholat dhuha
 3. Nabi tidak melakukan sholat Ied
 4. Nabi meninggalkan sholat malam
 5. Nabi terlambat sholat shubuh

33. Gambaran yang tepat atas nilai keadilan adalah…
a. memberikan sesuatu sesuai dengan haknya
b. meletakkan sesuatu sesukanya
c. mengubah sesuatu dari tempatnya
d.menempatkan sesuatu sesuai kepentinganya
e. menjauhkan sesuatu dari tempatnya

34. Manfaat langsung yang dirasakan oleh orang yang jujur dalam setiap tutur katanya adalah…
a. akan mendapatkan keuntungan dalam hidupnya
b. akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda
c. akan mendapatkan kepercayaan dari banyak orang
d. akan mendapatkan ketenangan dan surga
e. dapat merasakan ketenteraman dan ketenangan

35. Nama lain dari tafsir bil Ma’tsur adalah…
a. Tafsir bil Ra’yi
b. Tafsir bil Aqli
c. Tafsir bil Riwayah
d. Tafsir bil Ijtihad
e. Tafsir bi Dirayah

36. Penyebab disusun atau dikumpulkannya al-Quran adalah banyaknya sahabat yang hafal al-Quran wafat saat perang Yamamah tahun 12 H. pengumpulan itu atas usulan sahabat...
a. Abu Bakar
b. Umar ibn Khattab
c. Utsman ibn Affan
d. Ali ibn Abi Thalib
e. Zaid ibn Tsabit

37. Kodifikasi tafsir pada periode ketiga tepatnya pada masa kekhalifahan…
a. Umar bin Abdul Aziz
b. Harun al-Rasyid
c. Mu’awiyah Ibn Abu Sufyan
d. Ja’far Shadiq
e. Abdurrohman al-Masry

38. Penulisan kitab-kitab tafsir secara khusus telah dimulai pada periode keempat. Yang mula-mula menyusun kitab tafsir tersendiri adalah al-Farra’ dengan karyanya.....
a. Ma’aniy al-Quran
b. Jami’ul Bayan fi Tafsiri al-Quran
c. Mafatihul Ghaib
d. al-Manar
e. ‘Ruhul Ma’aniy

39. Yang mengumpulkan imam-imam qiraat menjadi 7 macam bacaan mutawatirah adalah....
a. Imam as-Syatibi
b. Imam Abu Ruwaim
c. Imam Mujahid
d. Imam Syihab al-Makhzumi
e. Imam Khalid al-Mazaniy

40. Bacaan qiraat yang mayoritas dipakai oleh ulama’ Indonesia adalah riwayat...
a. Syu’bah dari Ashim al-Kufi
b. Hafs bin al-Mughirah dari Ashim al-Kufi
c. Hisyam dari Ibnu Amir as-Syami
d. Ibnu Dakwan dari Ibnu Amir as-syami
e. Khalaf bin Hisyam dari Hamzah al-Kufi

 1. Bacaan qiraat yang sah untuk bacaan shalat adalah....
  1. Qiraat mutawatir
  2. Qiraat syadz
  3. Qiraat maudlu’
  4. Qiraat mudraj
  5. Qiraat ahad

 1.    
Kalimat yang bergaris bawah merupakan bentuk fi’il amar namun memiliki makna
  1. wajib
  2. sunnah
  3. mubah
  4. makruh
  5. haram
 1. Kalimat  dalam QS. Al-Baqarah: 172 menggambarkan bahwa makanan yang harus dikonsumsi adalah sebagai berikut, kecuali....
  1. Makanan yang baik dan higienis
  2. Makanan yang mengandung gizi
  3. Makanan yang nikmat dan halal
  4. Makanan yang menyehatkan
  5. Makanan yang mahal

 1.       
Maksud dari potongan ayat di atas adalah….
  1. Seseorang dibolehkan memakan makanan yang haram jika disukai
  2. Seseorang boleh memakan makanan yang diharamkan jika hanya sedikit
  3. Seseorang tidak berdosa saat memakan daging babi untuk obat
  4. Seseorang tidak berdosa memakan barang yang diharamkan jika dlarurat
  5. Seseorang diperkenankan memakan barang yangdiharamkan jika bersama-sama

45. Pengertian   menurut Imam Qurthubi adalah…
  1. Tidak merampok dan tidak berambisi
  2. Tidak menyenangi dan menikmati
  3. Tidak berlebihan dan tidak bermusuhan
  4. Tidak sampai kenyang
  5. Tidak menganggapnya halal

46. Ayat yang berhubungan dengan penggunaan akal pikiran adalah ....
a.
                        ( فاطر:27)
b.
             
( النحل: 68)
c.
                 
( فصلت : 52)
d.
       ( البقرة: 22)
e.
         (المؤمن: 28)


 1. Memindahkan teks dari bahasa asal ke bahasa lain tanpa ada penjelasan makna bahasa asli” adalah pengertian…
  1. Ta’wil
  2. Tafsir
  3. Terjemah
  4. Maknawiyah
  5. Lafdziyah  
 1. Terjemah terdiri dari dua macam, yaitu...
  1. Harfiyah dan lafdziyah
  2. Maknawiyah dan tafsiriyah
  3. Tafsiriyah dan ta’wiliyah
  4. Harfiyah dan ma’nawiyah
  5. Lafdziyah dan jaliliyah
 1. Pengertian tafsir secara lughawi yang paling tepat di bawah ini adalah...
a. Al-nur
b. Al-dliya’u
c. Al-Idhah
d. Al-musykil
e. Al-Sahlu

50. ولايأتون بمثل الاجئناك بالحق وأحسن تفسيرا, maksud dari kalimat yang bergaris bawah menurut Imam Zarkasyi adalah…
 1. menampakkan
 2. menampilkan
 3. mengeluarkan
 4. menyembunyikan
 5. membedakan

Tidak ada komentar:

Posting Komentar